Energa-Operator informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkanców Wałycza i Ryńska zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

wtorek, 12 marzec 2019 00:00

Zachęcamy do adopcji psa

Porzucone psy regularnie pojawiają się na terenie naszej gminy. Dla większości z nich nie udaje się znaleźć właściciela; bezpańskie zwierzęta z czasem trafiają do schroniska. Zachęcamy do adopcji naszych podopiecznych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcianie organizuje wycieczkę na Węgry w dniach 30 kwietnia - 5 maja 2019 r. Są jeszcze wolne miejsca!

poniedziałek, 11 marzec 2019 00:00

Azbest

Napisane przez

Azbest

Do końca 2032 roku, zgodnie z założeniem rządowego programu, musimy pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Choć wydaje się, że czasu zostało sporo, to warto już teraz podjąć w tym celu odpowiednie kroki.

AZBEST jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane.

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości (domów, sklepów, hurtowni itp.), wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska. Należy to zrobić jak najszybciej!

Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, za pośrednictwem gminy, z którego Gmina Ryńsk korzysta nieprzerwanie od 2011 roku.

Logo WFOŚiGW w Toruniu

Więcej szczegółów na stronie WFOŚiGW: https://wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html

 

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk (PDF)

Przydatne linki:

Ulotka informacyjna (PDF)

Baza azbestowa

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań: "Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk" oraz "Organizowanie zajęć rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży".

czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Opłaty i deklaracje

Napisane przez

Stawki obowiązujące w Gminie Ryńsk

Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych przyjęto gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej

selektywna zbiórka odpadów*

nieselektywna zbiórka odpadów

27 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

54 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

14 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

28 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

Jako podstawą do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkałe, na której powstają odpady komunalne przyjmuje się ilość pojemników o określonej pojemności.

Opłata za pojemnik na odpady komunalne na terenie nieruchomości niezamieszkałej

pojemnik

selektywna zbiórka odpadów

nieselektywna zbiórka odpadów

120 l

29 zł*

58 zł

240 l

50 zł*

100 zł

1 100 l

160 zł*

320 zł

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

 Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10-tego dnia każdego miesiąca, po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Składanie deklaracji

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy 12 grudnia 2016 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych deklarację wypełnia właściciel nieruchomości określając sposób zbierania odpadów jako selektywny (27 zł) lub nieselektywny (54 zł). Ponadto właściciel określa w deklaracji sposób zagospodarowania bioodadów (odpady kuchenne, trawa, gałęzie) czy pozbyć się ich w specjalnych pojemnikach na bioodpady, czy kompostować na nieruchomości. W przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkuje właściciel, a użytkownik, lokator, to na nim ciąży obowiązek wypełnienia deklaracji.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za złożenie deklaracji odpowiada zarządca, administrator lub spółdzielnia mieszkaniowa.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych deklarację wypełnia również właściciel lub zarządca działającego na nieruchomości zakładu produkcyjnego, handlowego lub usługowego, szkoły, hotelu, punktu gastronomicznego. Ponadto obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele działek rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryńsk. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych wprowadzono wzory obejmujące miesiące, w których na danych nieruchomościach powstają odpady komunalne.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 101, w Wydziale Ochrony Środowiska pokój 105 lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Napisane przez

przydomowe oczyszczalnie obrazek 860x606

W dniu 21 listopada 2017 roku Rada Gminy Ryńsk podjęła Uchwałę Nr XLI/315/2017 w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Energa-Operator informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkanców Czystochlebia i Wałyczyka zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

e-dowód - co to jest?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Strona 4 z 55

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top