czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Opłaty i deklaracje

Napisane przez

Stawki obowiązujące w Gminie Ryńsk

Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych przyjęto gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej

selektywna zbiórka odpadów*

nieselektywna zbiórka odpadów

27 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

54 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

14 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

28 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

Jako podstawą do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkałe, na której powstają odpady komunalne przyjmuje się ilość pojemników o określonej pojemności.

Opłata za pojemnik na odpady komunalne na terenie nieruchomości niezamieszkałej

pojemnik

selektywna zbiórka odpadów

nieselektywna zbiórka odpadów

120 l

29 zł*

58 zł

240 l

50 zł*

100 zł

1 100 l

160 zł*

320 zł

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

 Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10-tego dnia każdego miesiąca, po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Składanie deklaracji

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy 12 grudnia 2016 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych deklarację wypełnia właściciel nieruchomości określając sposób zbierania odpadów jako selektywny (27 zł) lub nieselektywny (54 zł). Ponadto właściciel określa w deklaracji sposób zagospodarowania bioodadów (odpady kuchenne, trawa, gałęzie) czy pozbyć się ich w specjalnych pojemnikach na bioodpady, czy kompostować na nieruchomości. W przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkuje właściciel, a użytkownik, lokator, to na nim ciąży obowiązek wypełnienia deklaracji.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za złożenie deklaracji odpowiada zarządca, administrator lub spółdzielnia mieszkaniowa.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych deklarację wypełnia również właściciel lub zarządca działającego na nieruchomości zakładu produkcyjnego, handlowego lub usługowego, szkoły, hotelu, punktu gastronomicznego. Ponadto obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele działek rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryńsk. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych wprowadzono wzory obejmujące miesiące, w których na danych nieruchomościach powstają odpady komunalne.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 101, w Wydziale Ochrony Środowiska pokój 105 lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Napisane przez

przydomowe oczyszczalnie obrazek 860x606

W dniu 21 listopada 2017 roku Rada Gminy Ryńsk podjęła Uchwałę Nr XLI/315/2017 w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Energa-Operator informuje, że nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkanców Czystochlebia i Wałyczyka zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

e-dowód - co to jest?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

piątek, 01 marzec 2019 00:00

Pomniki przyrody

Napisane przez
L.p. Nazwa Obwód [cm] Wys. [m] Gmina Obręb ewidencyjny
Data utworzenia Obowiązująca podstawa prawna
Opis Ochrona w zakresie prawa miedzyna-rodowego
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
1. Cis pospolity
96-150 7,5 Ryńsk Ryńsk 31.12.1959 Dz.Urz. W.R.N. w Bydgoszczy Nr 12 poz. 92 z 1960 r. "Cis Mikołaja z Ryńska" brak
2. Buk pospolity
356 i 361 35 Ryńsk Cymbark 25.10.1977 Zarządzenie Nr 44/77 Wojewody Toruńskiego Skupienie 2 sztuk
brak
3. Lipa drobnolistna
465 28 Ryńsk Trzciano 22.12.1978 Zarządzenie Nr 52/78 Wojewody Toruńskiego   brak
4. Dąb szypułkowy 350-540 30-35 Ryńsk Ryńsk 29.12.1980 Zarządzenie Nr 46/80 Wojewody Toruńskiego Skupienie 4 sztuk
brak
5. Dąb szypułkowy 435 i 340
30 Ryńsk Łabędź 31.12.1983 Zarządzenie Nr 66/83 Wojewody Toruńskiego Skupienie 2 sztuk
brak
6. Głaz narzutowy 1070
1,1 Ryńsk Łabędź 1986   brak
7. Jodła pospolita
150-190
30 Ryńsk Cymbark 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Skupienie 5 sztuk
brak
8. Jodła pospolita 190
30 Ryńsk Cymbark 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody brak
9. Kasztanowiec zwyczajny 210
13 Ryńsk Węgorzyn 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Drzewo po rozłamaniu
brak
10. Dąb szypułkowy 330
25 Ryńsk Myśliwiec 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Drzewo obumarłe
brak
11. Dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny
320-360
30-35 Ryńsk Ryńsk 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Skupienie 4 dębów i 1 kasztanowca brak
12. Dąb szypułkowy 374
25 Ryńsk Cymbark 09.11.1998 Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody brak

 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Gminy Ryńsk można odnaleźć wiele obiektów o takim charakterze, jednak na ich tle wyróżnia się legendarny cis, który wedle podań został zasadzony przez Mikołaja z Ryńska w 1397 r. dla upamiętnienia założenia Towarzystwa Jaszczurczego. W rzeczywistości ma on ok. 500 lat, co i tak czyni go jednym z najstarszych cisów w Polsce. Tą formą ochrony środowiska objęte są najczęściej buki, jodły oraz dęby często występujące w skupieniach po kilka sztuk. Pod ochroną są także pojedyncze pomniki, takie jak: kasztanowiec czy lipa drobnolistna oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy.

W roku 2013 i 2015 na pomnikach przyrody przeprowadzono prace pielęgnacyjne mające na celu zapewnienie ich dalszej ochrony. Ze względu na zaawansowane starzenie się drzew oraz silniejsze niż w przypadku drzew młodszych oddziaływanie różnych czynników antropogenicznych niezbędne było prowadzenie w przypadku drzew pomnikowych ochrony aktywnej, która zapewniana jest przez prowadzenie rozmaitych prac zapobiegawczych i leczniczych. Prace dofinansowywane były ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

"Cis Mikołaja z Ryńska"02030405Głaz narzutowy w Łabędziu0708

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przedstawia Listę Odmian Zalecanych do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

krus

 

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

 

 

Strona 10 z 61

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: 8uj4g63pcd

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top