Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.)

ogłasza się

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (ul. Targowa 13/15 87-100 Toruń pok. nr 207) w godzinach pracy urzędu oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod adresem:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/informacje-publiczne/

w terminie co najmniej 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuje się, że pisemne uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

Uwagi można wnosić w terminie 21 dni od dnia wyłożenia i umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej, tj. do 30 października 2020 r.

Uwagi wniesione po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłącznie nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudniają prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokumenty potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałek Województwa
Piotr Całbecki

Treść obwieszczenia (PDF)

Czytany 467 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 październik 2020 06:09

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top