Wydrukuj tę stronę
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Gminna Ryńsk na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2018 poz. 431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2021 – 2023 pn. „Kluby Seniora w Gminie Ryńsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do przygotowania i wspólnej realizacji projektu (PDF)

Karta zgłoszenia partnera (DOCX)

Ogłoszenie o wyborze partnera (PDF)

Czytany 651 razy