Wydrukuj tę stronę
wtorek, 24 lipiec 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Wałyczu

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny ograniczony do użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości na dzierżawę nizej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryńsk

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków
w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

1.

Wałycz

TO1W/00024349/4

114/2

0,6054

RIIIb – 0,3754
RV – 0,2300

Użytkowanie rolnicze

199,89 zł

2.

Wałycz

TO1W/00024349/4

115

0,3200

RV – 0,3200

j.w.

58,79 zł

 

Przetarg został ograniczony do użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości ze względu na brak dostępu z drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, sala nr 201.

Wadium w wysokości: poz. 1 - 30,00 zł, poz. 2 - 10,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 17 sierpnia 2018 r. przelewem na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Toruń O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Wpłata wadium będzie traktowana jako zgłoszenie uczestnictwa w przetargu określone w § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:
1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;
2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarta na okres do dnia 30 września 2021 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomości wydzierżawiane są w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

Czytany 1207 razy

Najnowsze od Redaktor serwisu