Wydrukuj tę stronę
czwartek, 06 luty 2020 00:00

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży (Jaworze nieruchomość niezabudowana)

Napisane przez 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ryńsk została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65)

 

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Pow. działki w ha

Rodzaj  użytków w ha

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Jaworze

Nieruchomość

niezabudowana

TO1W/000

25327/1

127/5 0,2200 RV-0,2200 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  nieruchomość znajduje się w obszarze predysponowanym do zalesień Wybudowanie budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym 4 lata od daty nabycia 12.400,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Jaworze oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 8 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno,  ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Czytany 568 razy