Wydrukuj tę stronę
czwartek, 05 grudzień 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Małych Radowiskach i Myśliwcu

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryńsk położonych w Małych Radowiskach i Myśliwcu

Lp. Położenie i opis nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

1. Małe Radowiska
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/000
27433/1
341/10 0,1064 RIIIa - 0,1064 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji 18.700,00 zł
2. Myśliwiec
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/000
24354/2
370 0,0400 Bz - 0,0400 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze potencjalnym dla sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-rozwój wielofunkcyjny-decyzja o szczegółowym przeznaczeniu na etapie m.p.z.p. 12.700,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, sala nr 201:
- poz. 1 o godz. 1000,
- poz. 2 o godz. 1020.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 3 stycznia 2020 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk:

  • BS Toruń O/Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 (wpłaty wadium do dnia 31 grudnia 2019 r.)
  • BS Brodnica O/Wąbrzeźno nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012 (wpłaty wadium od dnia 1 stycznia 2020 r.)

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki, miejscowość położenia działki.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-00 lub 687-75-27.

 

 

Czytany 576 razy