Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe (13)

Program Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku w 2020 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w sposób określony w Regulaminie konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym uchwałą Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2010 r. Nr 175, poz. 2270) w formie określonej § 6 ust. 1 pkt 3 i 4.

Projekt Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2020 r. oraz Formularz uwag/propozycji do projektu Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl w zakładce Ogłoszenia.

Regulamin konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Ryńsk www.gminarynsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl w zakładce Ogłoszenia.

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące programu można składać od 24 września 2019 r. do 8 października 2019 r. w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 101 (I piętro) lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz uwag do projektu w załączeniu

Projekt

Program współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku
publicznego.

 

Postanowienia ogólne

1. Program współpracy w 2020 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwany dalej programem, określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego;
3) gminie - rozumie się przez to Gminę Ryńsk;
4) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Cele programu

Celem Programu jest przede wszystkim:

1) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
2) wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich.

1. Cel główny
Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz umacnianiu aktywności obywatelskiej w realizacji priorytetów rozwoju gminy.

2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi programu są:

1) działania na rzecz tworzenia warunków służących powstawaniu inicjatyw lokalnych;
2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców gminy, poczucia ich odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych;
5) intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
6) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

 

II. Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadań w dziedzinie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez wspomaganie:

a) programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych i osób niepełnosprawnych,
c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) upowszechniania kultury oraz wspierania inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych i społeczno - kulturalnych poprzez:

a) organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie masowych imprez kulturalnych służących integracji społecznej mieszkańców,
c) ukazywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji kulturalnych;

6) upowszechniania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
7) kultury fizycznej i sportu poprzez:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportu,
b) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów;

8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

III. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Ryńsk organizacjom odbywa się poprzez:

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o realizowanych zadaniach sfery publicznej w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
3. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:

1) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.;
2) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy;
3) współudział gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
4) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;
5) pomocy organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej na stronie internetowej gminy.

 

IV. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Ryńsk z organizacjami opiera się na zasadach:

1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.

V. Okres realizacji Programu

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie programu współpracy i działania te obejmują 2020 r.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Gmina współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego programu i przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

 

VII. Sposób oceny realizacji programu

Wójt Gminy Ryńsk w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też w trybie małych zleceń powierzono realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań. W związku z kontrolą można żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

Ustala się następujące kryteria oceny realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony), zgodnie przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
4) liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji;
6) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych wniesionego do realizacji poszczególnych zadań;
7) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań publicznych.

Nie później niż do dnia 31 maja roku następnego, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.

 

VIII. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

Program uchwalany jest na bazie projektu programu, który podlegał konsultacji społecznej mieszkańców gminy i organizacji działających na terenie gminy.

Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl w oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać po upublicznieniu projektu w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

(.......w tym miejscu wpisany zostanie wynik konsultacji.....).

Mieszkańcy gminy informowani są drogą ogłoszeń tradycyjnych i na stronie www.gminarynsk.pl o działaniach realizowanych przez sektor pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy gminą, a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umowy na wspieranie lub zlecenie zadań publicznych po uprzednim przystąpieniu do konkursu ogłoszonym przez Wójta Gminy lub po złożeniu przez organizację oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.

 

IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa zwana dalej komisją powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Wójta Gminy;
2) reprezentant organizacji pozarządowych.

Skład komisji oraz regulamin jej pracy określa Wójt Gminy w zarządzeniu.

W komisji mogą również zasiadać z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców gminy. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawą, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl.

Wójt Gminy Ryńsk
(-) Władysław Łukasik

 

Uchwała Rady Gminy w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (PDF)

Formularz uwag do projektu Programu Współpracy w 2020 r. (DOC)

 

 STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK

KGW stroiki

 

Stowarzyszenie KGW Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 75 35
Numer KRS: 0000316590
NIP: 878-178-16-62
REGON: 340525794

Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
nr. konta: 59 9486 0005 0030 8308 2000 0001

 

 

 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ryńsk, jako grupy nieformalne podlegające pod Kółka Rolnicze od wielu lat prowadziły imprezy kulturalne i integracyjne oraz organizowały wyjazdy szkoleniowo integracyjne, szkolenia kulinarne, rękodzielnicze, informacyjne a także liczne imprezy np. z okazji Dnia matki, Dnia kobiet itp. Szkolenia te były zarówno organizowane na terenie gminy jak i poza nią.

W roku 2008 założono Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 28 października 2008 roku. Zmiana nazwy naszej organizacji nastąpiła w styczniu 2017 r. i wiązała się to ze zmianą nazwy naszej gminy. Obecnie nazwa stowarzyszenia brzmi: „STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK”.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 13 listopada 2008 roku. Wybrano na nim 4-osobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes - Maria Imiałek; Skarbnik - Anastazja Witkowska; Sekretarz - Dorota Łączyńska-Słomińska oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodnicząca - Daniela Paczkowska; Członek - Maria Zalewska; Członek - Małgorzata Laskowska. Kolejne zmiany w składzie Władz Stowarzyszenia nastąpiły w dniu 8 maja 2009 roku. Do Zarządu wybrano wówczas dwie nowe osoby: Sekretarza - Dariusza Kuna; Skarbnika - Małgorzatę Laskowską, natomiast do Komisji Rewizyjnej weszła, jako Członek - Anastazja Witkowska. W dniu 17 maja 2013 roku po upływie kadencji władz Stowarzyszenia po raz kolejny miały miejsce wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Nowy skład Zarządu: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes - Danuta Ulaszewska; Skarbnik - Małgorzata Laskowska; Sekretarz - Dariusz Kuna; Członek Zarządu - Barbara Kozłowska, oraz Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca - Maria Zalewska; Członek - Dorota Łączyńska-Słomińska; Członek - Halina Golba.

Cele działalności

 • działanie na rzecz poprawy statusu społeczno-zawodowego kobiet wiejskich, w tym zasady równości szans,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin,
 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 • podnoszenie wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej kobiet,
 • propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet,
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

 Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele poprzez:

 • organizowanie festynów, zebrań, warsztatów, szkoleń, pokazów, degustacji, poczęstunków, konferencji i spotkań,
 • organizowanie uroczystości oraz uczestnictwo w imprezach dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania,
 • organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet wiejskich,
 • organizowanie kursów dla członkiń Stowarzyszenia oraz mieszkańców Gminy,
 • wydawanie folderów informacyjnych i innych publikacji z zakresu swojej działalności,
 • prowadzenie zajęć świetlicowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia wśród kobiet i pomocy materialnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego dla kobiet.

HISTORIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

piątek, 21 czerwiec 2019 00:00

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

Napisane przez

nasza gmina logo

http://www.naszagmina-wabrzezno.pl

Stowarzyszenie Nasza Gmina
ul Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

 

 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariacie. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Ryńsk, a w szczególności rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalno-oświatowego. Cele te zostały skonkretyzowane i ujęte w przyjętym przez Walne Zgromadzenie planie pracy na najbliższe półrocze.

W dniu 28.09.2004 r. Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Stowarzyszenia „Nasza Gmina” do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Mocą tej decyzji powołana do życia organizacja pozarządowa uzyskała osobowość prawną. Na kolejnym zebraniu członków Stowarzyszenia, które odbyło się 26 października 2004 r. wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

Elżbieta Trzepałkowska - Prezes,
Krystyna Przybyło - Wiceprezes,
Zenon Wilczynski - Sekretarz,
Anna Zubrzycka - Skarbnik, 
Halina Golba - Członek Zarządu
.


Zaprasza się, do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, koła, związki, instytucję, organizacje i podmioty gospodarcze. Mile widziane będą również rozmaite inicjatywy i formy wsparcia działalności: rzeczowe bądź finansowe. Uruchomione zostało konto, na które można wpłacać składki a także dobrowolne kwoty darczyńców indywidualnych. Liczymy na Państwa przychylność i życzliwość.

Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21

nr konta:
37 9486 0005 0030 1921 2006 0001

 

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 00:00

Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Napisane przez
logo TLOK

Działasz w organizacji pozarządowej i zmagasz się z jakimś problemem?

Masz pytania odnośnie funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji?

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i wsparcia doradców z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Zadzwoń: tel. 56 655 50 22, kom. 500 127 355 lub zadaj pytanie na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu

Napisane przez

zielenOSP w Zieleniu powstała w 1922 r. i należy do najstarszych jednostek w Gminie Ryńsk. Niestety nie zachowały się zdjęcia ani zapiski z lat międzywojennych obrazujące jej działalność. Dzieje OSP można jednak odtworzyć na podstawie późniejszej, skrupulatnie prowadzonej kroniki.
Inicjatorami założenia jednostki OSP w 1922 r. byli: Józef Zabielski, Kazimierz Sroka, Wincenty Ambrożkiewicz, Jan Borowski i Józef Dembek.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Sitnie

Napisane przez

sitnoOchotnicza Straż Pożarna w Sitnie powstała w 1959 r. i w chwili utworzenia liczyła 7 członków. Założycielami jednostki byli: Klemens Żonakowski – prezes, Adam Zubrzycki, Zygmunt Gierka oraz Alfred Górski – naczelnik OSP w latach 1960 – 1971.
Od roku 1971 funkcję naczelnika przejął Jerzy Kłaczyński, a stanowisko prezesa piastowali kolejno: Franciszek Dołęga i Edward Szwałek.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach

Napisane przez

jaran01Ochotnicza Straż Pożarna w Jarantowicach powstała pod zaborem pruskim w roku 1889. Pobudowano wówczas drewnianą remizę, która stała na miejscu obecnego sklepu spożywczego. Podstawowym wyposażeniem strażaków była pierwotnie tzw. sikawko – pompa, używano jej do gaszenia pożarów. Pompa była ręczna z niewielką ilością parcianych węży. Całość usytuowana na drewnianym wozie, z drewnianymi kołami, ciągniona była konnym zaprzęgiem.

poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Ochotnicza Straż Pożarna w Ryńsku

Napisane przez

rynskOSP w Ryńsku jest jedną z najstarszych jednostek strażackich funkcjonujących w Gminie Ryńsk.Powstała w 1924 r., a inicjatorami jej utworzenia byli: Józef Rakoca, Roman Kasprzykowski, Franciszek Wala, Piotr Cielica oraz Wincenty Pawłowski. Oni też stanowili zarząd nowo powstałej organizacji. Pierwszym komendantem OSP wybrany został Józef Kiński.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top