poniedziałek, 23 wrzesień 2019 00:00

Projekt Programu współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Program Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku w 2020 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w sposób określony w Regulaminie konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym uchwałą Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2010 r. Nr 175, poz. 2270) w formie określonej § 6 ust. 1 pkt 3 i 4.

Projekt Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2020 r. oraz Formularz uwag/propozycji do projektu Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl w zakładce Ogłoszenia.

Regulamin konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Ryńsk www.gminarynsk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl w zakładce Ogłoszenia.

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące programu można składać od 24 września 2019 r. do 8 października 2019 r. w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 101 (I piętro) lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz uwag do projektu w załączeniu

Projekt

Program współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku
publicznego.

 

Postanowienia ogólne

1. Program współpracy w 2020 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwany dalej programem, określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego;
3) gminie - rozumie się przez to Gminę Ryńsk;
4) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Cele programu

Celem Programu jest przede wszystkim:

1) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
2) wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich.

1. Cel główny
Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb mieszkańców oraz umacnianiu aktywności obywatelskiej w realizacji priorytetów rozwoju gminy.

2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi programu są:

1) działania na rzecz tworzenia warunków służących powstawaniu inicjatyw lokalnych;
2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców gminy, poczucia ich odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych;
5) intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
6) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

 

II. Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadań w dziedzinie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez wspomaganie:

a) programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych i osób niepełnosprawnych,
c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) upowszechniania kultury oraz wspierania inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych i społeczno - kulturalnych poprzez:

a) organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie masowych imprez kulturalnych służących integracji społecznej mieszkańców,
c) ukazywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji kulturalnych;

6) upowszechniania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
7) kultury fizycznej i sportu poprzez:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportu,
b) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów;

8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

III. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Ryńsk organizacjom odbywa się poprzez:

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o realizowanych zadaniach sfery publicznej w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
3. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:

1) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.;
2) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy;
3) współudział gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
4) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;
5) pomocy organizacjom pozarządowym w prowadzeniu działalności informacyjnej i promocyjnej na stronie internetowej gminy.

 

IV. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Ryńsk z organizacjami opiera się na zasadach:

1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.

V. Okres realizacji Programu

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie programu współpracy i działania te obejmują 2020 r.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Gmina współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego programu i przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

 

VII. Sposób oceny realizacji programu

Wójt Gminy Ryńsk w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też w trybie małych zleceń powierzono realizację zadania, jak i w miejscach realizacji zadań. W związku z kontrolą można żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

Ustala się następujące kryteria oceny realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony), zgodnie przepisami określonymi w art. 19a ustawy;
4) liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji;
6) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych wniesionego do realizacji poszczególnych zadań;
7) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań publicznych.

Nie później niż do dnia 31 maja roku następnego, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu.

 

VIII. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

Program uchwalany jest na bazie projektu programu, który podlegał konsultacji społecznej mieszkańców gminy i organizacji działających na terenie gminy.

Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl w oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać po upublicznieniu projektu w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

(.......w tym miejscu wpisany zostanie wynik konsultacji.....).

Mieszkańcy gminy informowani są drogą ogłoszeń tradycyjnych i na stronie www.gminarynsk.pl o działaniach realizowanych przez sektor pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy gminą, a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umowy na wspieranie lub zlecenie zadań publicznych po uprzednim przystąpieniu do konkursu ogłoszonym przez Wójta Gminy lub po złożeniu przez organizację oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy.

 

IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa zwana dalej komisją powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy.

W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Wójta Gminy;
2) reprezentant organizacji pozarządowych.

Skład komisji oraz regulamin jej pracy określa Wójt Gminy w zarządzeniu.

W komisji mogą również zasiadać z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców gminy. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawą, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl oraz w BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.rynsk.bip.net.pl.

Wójt Gminy Ryńsk
(-) Władysław Łukasik

 

Uchwała Rady Gminy w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (PDF)

Formularz uwag do projektu Programu Współpracy w 2020 r. (DOC)

 

Czytany 741 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 wrzesień 2019 12:04

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top