Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

§ 2. 1. Na każdego właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych dostarczanych przez odbiorcę odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienia ich na podłożu utwardzonym lub w altance śmietnikowej i gromadzenie w tych urządzeniach odpadów komunalnych; na każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałej muszą być pojemniki na odpady komunalne niesegregowane oraz do gromadzenia odpadów podlegających segregacji; 

2) selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych na nieruchomości: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) tworzywa sztucznego i metali oraz opakowań wielomateriałowych, 

c) papieru i tektury, 

d) szkła, 

e) bioodpadów, w tym odpadów zielonych,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

3) selektywne zbieranie i dostarczanie następujących odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

b) gruzu budowlanego powstałego w wyniku drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, glazury.

c) tekstylia i odzież

4) odbieranie odpadów określonych w ust. 1 pkt. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów, odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4; 

5) odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

6) wyposażenie nieruchomości w  oddzielne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych 
i gnojowicy w gospodarstwach rolnych, które wytwarzają gnojowicę; 

7) zawarcie pisemnej umowy z firmą wywozową posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ryńsk, na odbieranie płynnych odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywanie dowodów płacenia za ww. usługi przez okres 1 roku (umowa i rachunki muszą zostać przedstawione na żądanie przedstawiciela Gminy); 

8) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno–higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie; 

9) uprzątniecie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących użytkowi publicznemu, w tym chodników położnych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, niezwłocznie po ich powstaniu; 

10) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zanieczyszczeń; 

11) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia; 

12) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i  w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

2. Na terenie Gminy Ryńsk, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów w postaci zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów; 

2) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych; 

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp. 

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulęgających biodegradacji; 

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2 mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kosze na śmieci o pojemności: od 20 l do 60 l; 

3) worki na śmieci o pojemności: od 60 l do 120 l. 

§ 5.  1. Każda nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym musi być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Każda nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym i nieruchomość niezamieszkała musi być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik 120 l, 240 l lub 1100 l. 

3. Dla nieruchomości położonych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródkach działkowych stosuje się zbiorcze pojemniki o pojemności 1100 l. 

§ 6. Ustala się następujące miesięczne ilości odpadów oraz minimalne wielkości pojemników z zastrzeżeniem § 5 dla poszczególnych rodzajów nieruchomości: 

1) dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – pojemnik 120 l; 

2) dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – pojemnik 120 l na każdy jeden lokal mieszkalny z możliwością zastosowania wielokrotności w przeliczeniu na pojemniki odpowiednio od 240 l do 1100 l; 

3) dla szkół i przedszkoli – 4 l na osobę w pojemnikach 240 l do 1100 l; 

4) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów – 20 l na osobę w  pojemnikach 
240 l lub 1100 l; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na osobę; 

6) dla lokali i punktów gastronomicznych – 30 l na każde miejsce konsumpcyjne w pojemnikach 240 l lub 1100 l; 

7) dla lokali handlowych – pojemnik 120 l na każde 100 m2 powierzchni użytkowej; 

8) dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych – 240 l na jedną działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 31.08 każdego roku; 

9) dla ogródków działkowych – 30 l na każdą działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku; 

10) dla cmentarzy – 4 l na 1 miejsce pochówku w pojemnikach 240 l lub 1100 l; 

11) w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

§ 7. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-e zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów. 

§ 8.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania: 

1) kolor niebieski – papier i tektura; 

2) kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe; 

3) kolor zielony – szkło; 

4) kolor brązowy – bioodpady; 

5) kolor zielony – odpady komunalne zmieszane. 

2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku. 

3. Na pojemnikach winna być umieszczona informacja zawierająca nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy. 

4. W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, konarów drzew, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

§ 9.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

2. W przypadku, gdy zabudowania znajdują się w znacznej odległości od granicy nieruchomości, do których prowadzi droga niepubliczna, właściciel na własną odpowiedzialność zapewnia dojazd pojazdom odbierającym odpady komunalne lub dostarczyć pojemniki do granicy nieruchomości z drogą publiczną. 

3. Właściciele nieruchomości, do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące ich własność zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz do ich odśnieżania w okresie zimowym. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki lub worki na odpady segregowane przy wjeździe na posesję z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane, dostosowanych do systemu wywozu odpadów i minimalnej pojemności określonej w § 6.

5. Pojemność i ilość pojemników oraz worków powinna w optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia w okresach między terminami odbioru.

6. Gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez mycie i dezynfekcje, co najmniej raz w roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy Ryńsk. 

§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 13. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru, odpady udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; ponadto można również gromadzić w  kompostowniach przydomowych; 

4) przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach; 

5) przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych; 

6) zużyte opony, akumulatory należy przekazywać:

a) do punktów ich sprzedaży; 

b) do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

7) zużyte baterie należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej, 

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy:

   a) przekazywać do punktów ich sprzedaży,

    b) w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;

9) meble i odpady wielkogabarytowe należy:

a) przekazywać indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

b) w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;

10) gruz budowlany: 

a) pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, glazury, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) inne niż wymienione w lit.a  na dodatkowe, odpłatne zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady, 

11) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 14. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi (do 8 lokali mieszkalnych): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc, 

c) papier i tektura – co trzy miesiące, 

d) szkło – co trzy miesiące, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące; 

2) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi (powyżej 8 lokali mieszkalnych): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień, 

- w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień, 

- w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie, 

c) papier i tektura – co dwa miesiące, 

d) szkło – raz na miesiąc, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa tygodnie; 

3) z nieruchomości związanych z handlem, usługami, produkcją oraz przeznaczonych do użytku publicznego, m.in.: lokale gastronomiczne, handlowe i punkty sprzedaży, domy opieki, hotele, pensjonaty, internaty, itp.: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc, 

c) papier i tektura – co trzy miesiące, 

d) szkło – co trzy miesiące, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące; 

4) z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyposażonych w obiekty trwale i nietrwale związane z gruntem: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone oraz papier 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

c) szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

5) z nieruchomości stanowiących ogródki działkowe w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku – co cztery tygodnie; 

6) z cmentarzy – co cztery tygodnie. 

§ 15. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

 Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Ryńsk, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować wyłącznie na składowiskach odpadów. 

§ 17. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnej zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków. 

§ 18. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne użytkowanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania; 

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych; 

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymanie zwierząt domowych powinno odbywać się zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i kagańcu. 

3. Nieruchomość, na której znajdują się psy należy wyposażyć w tablicę ostrzegawczą umieszczoną w widocznym miejscu przed wejściem na teren nieruchomości. 

§ 21. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi zaświadczeniami. 

§ 22. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp. 

§ 23. 1. Martwe zwierzęta domowe podlegają: 

1) bezpośredniemu unieszkodliwianiu, jako odpady przez spopielanie w zatwierdzonej spalarni; 

2) przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych, po unieszkodliwianiu jako odpady przez spopielanie lub współspopielanie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach; 

3) po przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych unieszkodliwianiu jako odpady przez składowanie na zatwierdzonych składowiskach. 

2. Za zatwierdzone zakłady przetwórcze w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, uważa się podmioty, które uzyskały decyzję powiatowego lekarza weterynarii oraz prowadzoną przez podmioty działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną. 

§ 24. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na: 

1) osobie posiadającej zwierzę; 

2) właścicielach nieruchomości – w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości; 

3) Gminie – w pozostałych przypadkach. 

Rozdział 7.
Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 25. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych; 

4) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

5) pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; 

6) obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i  innych zwierząt) muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki; 

7) hodowla gołębi ozdobnych może być prowadzona, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów; 

8) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać i dezynfekować w miarę potrzeb. 

Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

§ 26.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ryńsk, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w okresach od 1 do 30 kwietnia od oraz od 1 do 30 września. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ryńsk, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi, poprzez zarządzenie, obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 27. Zasady postępowania w przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie reguluje art. 5 ust. 7 oraz art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

środa, 17 lipiec 2013 00:00

Harmonogram wywozu odpadów

Napisane przez
Harmonogram na 2018 rok  

 

Harmonogram na 2018 001
 Harmonogram na 2018 002
 Harmonogram na 2018 003
 Harmonogram na 2018 004
 Harmonogram na 2018 005
 Harmonogram na 2018 006
 Harmonogram na 2018 007
 Harmonogram na 2018 008
 Harmonogram na 2018 009
 Harmonogram na 2018 010
2018 gazettka 001
2018 gazettka 002piątek, 14 grudzień 2012 00:00

Gospodarka odpadami w Gminie Ryńsk

Napisane przez
kosz smieci odpady

 SZANOWNY MIESZKAŃCU

   W dniu 1 lipca 2011r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanowiła nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższa ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012r. i nałożyła na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku. 
   Przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwolniło właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina pobiera opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów. Dzięki tej ustawie Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. W Gminie Ryńsk system ten ruszył 1 lipca 2013 roku.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach

Nowe prawo dla czystego środowiska

Strona informacyjno-reklamowa pod patronatem Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej, na której dostępne są informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Jednocześnie na stronie dostępne są materiały dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie segregowania odpadów i szkodliwości spalania śmieci.

 

W związku z planowanym w IV kwartale 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie instalacji OZE ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, informuję, iż Gmina Wąbrzeźno zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru. Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na montażu instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wąbrzeźno. Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalny wkład własny beneficjenta 15% kosztów kwalifikowanych.


Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy gminy proszeni są o składanie wniosków o wstępne zakwalifikowanie do realizacji projektu wraz z deklaracją do dnia 21.10.2016 r. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.ugw.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 104.
Każdy zgłaszający udział w projekcie zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku dostarczyć wypełnioną ankietę mającą na celu określenie doboru instalacji OZE oraz dokonać wpłaty kwoty w wysokości 500,00 zł* tytułem zaliczki na realizację projektu na konto nr 85 9486 0005 0030 0908 2006 0001. Kopię dowodu wpłaty załączyć należy do ankiety.

* W przypadku nie otrzymania przez Gminę dofinansowania kwota pomniejszona o koszt wykonania dokumentacji technicznej zostanie zwrócona.

Wniosek_Deklaracja_OZE

Ankieta_OZE

środa, 19 październik 2016 00:00

Nadzwyczajne liczenie dzików

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY WĄBRZEŹNO
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie nadzwyczajnego liczenia dzików


Nadzwyczajne liczenie dzików
W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w dniach 20-25 października 2016 r., prowadzona będzie w regionie kujawsko-pomorskim inwentaryzacja dzików. Leśnicy proszą o ograniczenie w tym terminie wizyt w lesie i ostrożność na drogach.
Afrykański pomór świń (ASF) jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową świń domowych i dzików. Choroba nie jest groźna dla człowieka, ponieważ ludzie nie zarażają się wirusem ASF. Wystąpienie pomoru świń może być jednak przyczyną poważnych strat ekonomicznych, związanych z padnięciami zwierząt, wypłatami odszkodowań, kosztami zwalczania, a przede wszystkim, z wstrzymaniem obrotu oraz eksportu świń i wieprzowiny.


Choroby nie notowano jeszcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponieważ przypadki i ogniska ASF zostały stwierdzone na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, konieczne jest dostosowanie naszego regionu do przepisów weterynaryjnych regulujących zagęszczenie dzików.
W związku z tym, w dniach 20-25 października 2016 r., we wszystkich nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu będzie prowadzona ocena liczebności dzików w lasach metodą pędzeń próbnych na 10 proc. powierzchni lasów.
Leśnicy proszą – w miarę możliwości – o przełożenie wizyt w lesie na inny termin i wzmożoną ostrożność podczas poruszania się pojazdami przez tereny leśne. Przemieszczająca się zwierzyna (nie tylko dziki) może stanowić zagrożenie dla ruchu.


Wójt Gminy Wąbrzeźno
(-) Władysław Łukasik 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Gmina Wąbrzeźno przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Dokument pozwoli określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie gminy.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Jednym z pierwszych etapów tworzenia programu jest dokonanie uproszczonej diagnozy gminy. W tym celu chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. O udział w badaniu poprzez wypełnienie załączonej ankiety prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Wąbrzeźno w tym przedstawicieli wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców gminy, zostaną wykorzystane przy przygotowaniu programu rewitalizacji w zakresie jej celów i priorytetów.

Ankieta - rewitalizacja Gmina Wąbrzeźno  word

Ankieta - rewitalizacja Gmina Wąbrzeźno  pdf2

Zachęcamy do zapoznania się z otrzymanym z Państwowego Instytutu Weterynarii filmem edukacyjnym pt. “Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą”.
Film: https://www.youtube.com/embed/F-MMSD7CCC4///%22%20frameborder=///%220///%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
Film dostępny jest także na stronie Instytutu: http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce “Afrykański pomór świń”. 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Węgorzyn TO1W/00024346/3 84/2 1,86

RIIIa-0,96

RIVa-0,90

Użytkowanie rolnicze 754,65 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 r. o godz. 13.20 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 150,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 18 sierpnia 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno                  nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia. Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium

Do zawartej umowy dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. Nr 106 lub telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Obręb geodezyjny Cymbark Miejscowość Katarzynki TO1W/00024465/3 41/8 0,20

RIVa-0,18

RIVb-0,02

Użytkowanie rolnicze 63,43 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 9.10 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 16 sierpnia 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia. Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartej umowy dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie pod numerem        (56) 687-75-27.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1.

Obręb geodezyjny Cymbark

Miejscowość

Katarzynki

TO1W/00024465/3 41/8 0,20

RIVa-0,18

RIVb-0,02

Użytkowanie rolnicze 63,43 zł
2. Cymbark TO1W/00027189/5 181/9 0,16

RIVb-0,06

S/RIVb-0,08

W-0,02

j.w. 37,63 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Cymbark oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top