Wydrukuj tę stronę
Otwarty konkurs ofert na organizację wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) Wójt Gminy Ryńsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań:

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Ryńsk.

Przewidywana wartość dotacji na realizację tego rodzaju zadań w 2017 r. wynosi nie więcej niż 97.900,00 zł.

2. Organizowanie zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.

Przewidywana wartość dotacji na realizację tego rodzaju zadań w 2017 r. wynosi nie więcej niż 1.000,00 zł.

 Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Wójt Gminy Ryńsk może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowanie zostało wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub rozliczone nieprawidłowo.
 5. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego  (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
  1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
  3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązującego dla tego personelu; jeżeli wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu                             o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 13 zł za jedną godzinę pracy.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Ryńsk.

 

Z dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

1) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;

2) z tytułu opłat i kar umownych;

3) poniesione na przygotowanie oferty.

Termin składania ofert

 

Wnioski konkursowenależy składać do dnia 31 stycznia 2017 r.

w sekretariacie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21

tel. (056) 687 75 00 w godz. 7.15 – 15.15.

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. , poz. 1300)

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok poprzedni, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,
 • obowiązujący statut podpisany przez osoby statutowo reprezentujące organizację,
 • w przypadku projektów z udziałem partnera – umowa partnerska,
 • kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS (tj. zgodnego ze stanem faktycznym  i prawnym, niezależnie od tego kiedy był wydany);
 • inne jeśli wymagane, np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.
 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert, ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. , poz. 1300)

 1. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.
 2. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
 3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii należy potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 4. Oferty złożone na innych drukach, po terminie oraz zawierające błędy formalne nie uzupełnione w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 5. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, pokój nr 104 lub telefonicznie pod numerem 056 687 75 52 w godzinach od 800 – 1200. Formularz oferty i sprawozdania z wykonania zadania dostępny jest na stronie internetowej BIP Gminy Ryńsk www.ugw.pl.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 7 dni od upływu terminu na składanie ofert.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione elektronicznie na obowiązującym formularzu, złożone osobiście lub nadesłane pocztą w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie (decyduje data wpływu oferty).
 3. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Ryńsk niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
 4. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, podmiot ma 3 dni robocze – od daty telefonicznego, mailowego bądź pisemnego powiadomienia – na dokonanie poprawek.
 5. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej - zgodnie z trybem powołania i zasad działania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert zawartym w Programie współpracy w 2017 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze po uwagę następujące kryteria:

- Cel i rodzaj proponowanych zadań:   1 – 5 punktów

- Obszar działania:

 • Teren 1 sołectwa – 1 punkt
 • Teren 2-5 sołectw – 2 punkty
 • Teren 6-10 sołectw – 3 punkty
 • Teren 11-15 sołectw – 4 punkty
 • Teren ponad 15 sołectw – 5 punktów

- Liczba uczestników zadań:

 • Do 50 osób – 1 punkt
 • 51-100 osób – 2 punkty
 • 101-200 osób – 3 punkty
 • 201-300 osób – 4 punkty
 • Ponad 300 osób – 5 punktów

- Koszty realizacji zadań: 1 – 5 punktów

- Warunki realizacji zadań: 1 – 5 punktów

- Doświadczenie wnioskodawcy:

 • Organizacja zarejestrowana przed 1 stycznia 2008 r. – 10 punktów
 • Organizacja zarejestrowana po 1 stycznia 2008 r.- 5 punktów

Maksymalna liczba uzyskanych punktów - 35

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do dofinansowania zadań – 18 punktów

 1. Wójt Gminy Ryńsk podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dotacji na realizację zadania na podstawie przedłożonej przez Komisję konkursową oceny oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Ryńsk oraz na BIP Gminy Ryńsk www.ugw.pl niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Postanowienia końcowe

 1. Wyłoniony podmiot zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Gminy Ryńsk. Informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp.)
 2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  2. udostępnienia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Ryńsk dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;
  3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa dotującego do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Na podstawie art.13 ust.2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do wiadomości, że w roku 2016 na realizację zadań publicznych przyznano łącznie kwotę 1.037.800,00 zł.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość dotacji

1

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Wąbrzeźno „Dożynki Gminne Myśliwiec   2016”

29.300,00 zł

2

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” Wąbrzeźno „Fundusze Sołeckie 2016”

27.500,00 zł

3

Stowarzyszenie Ochotnicza   Straż Pożarna w Ryńsku „Integracja członków OSP z terenu Gminy Wąbrzeźno”

10.500,00 zł

4

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Wąbrzeźno

„Kultywowanie tradycji obchodów Dnia Białej Laski i Obrzędowości Święta Pieczonego Ziemniaka”.

1.000,00 zł

5

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno

„KGW jednoczy V”

8.000,00 zł

6

Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wąbrzeźno

„Światowy Dzień Inwalidy”

500,00 zł

7

Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Wąbrzeźnie

„Działalność Gminnej Szkółki Ekologiczno-Wędkarskiej w miejscowości Ryńsk”.

1.000,00 zł

8

Stowarzyszenie „Szansa na Zdrowie” Golub - Dobrzyń

Prowadzenie na terenie Gminy Wąbrzeźno Środowiskowego Domu Samopomocy w 2016 r. zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa”

960.000,00 zł

                              

Razem

1.037.800,00 zł

                                                                                                                                                                                                                        

   Wójt Gminy Ryńsk

     (-) Władysław Łukasik  

 

Załącznik nr. 1 oferta

Załącznik nr. 3 umowa

Załacznik nr. 5 sprawozdanie

Czytany 2166 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 styczeń 2017 14:43