Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy UE – „Małe projekty”

Wójt Gminy Wąbrzeźno na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) ogłasza III otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na realizację w 2014 r. następujących zadań:

I. Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER 2007-2013. Na dofinansowanie tego rodzaju zadań w 2014 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości do 16 400 zł.

1. W przypadku, gdy organizacja jest w trakcie ubiegania się o dotację ze środków UE – „Małe projekty” PROW Oś 4 LEADER 2007-2013, ale nie otrzymała decyzji o jej przyznaniu, dotacja z budżetu Gminy Wąbrzeźno zostanie przyznana warunkowo do momentu podpisania umowy w tej sprawie.
2. W przypadku, gdy Oferent nie uzyska dotacji ze źródeł zewnętrznych, deklarowanych w ofercie, przyznana dotacja podlega zwrotowi w terminie 14 dniowym.
3. Z dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:
1) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;
2) z tytułu opłat i kar umownych;
3) poniesione na przygotowanie oferty.

Wyboru i oceny złożonych ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Wąbrzeźno. Przy wyborze i ocenie ofert uwzględniane będą następujące kryteria:
• rodzaj proponowanych zadań,
• koszty realizacji przedsięwzięć,
• doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

II. Wnioski konkursowe należy składać do dnia 28 listopada 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21 tel. (056) 687 75 00 w godz. 7.15 – 15.15.
Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r., Nr 264, poz.2206.)
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, wypełnione elektronicznie na obowiązującym formularzu, złożone osobiście lub nadesłane pocztą w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje data wpływu oferty).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2014 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, pokój nr 104 lub telefonicznie pod numerem 056 687 75 52 w godzinach od 8.00 – 12.00.
Formularz wniosku i sprawozdania z wykonania zadania dostępny jest na stronie internetowej www.ugw.pl Urzędu Gminy Wąbrzeźno.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno oraz na stronie internetowej www.ugw.pl w terminie 10 dni od zakończenia postępowania konkursowego.Wójt Gminy Wąbrzeźno
(-) Władysław Łukasik  

Czytany 1884 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 08 styczeń 2017 15:27

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top