Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

W związku ze zmianami w przepisach dot. ewidencjonowania wytwarzanych śmieci informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. rusza internetowa baza danych o produktach i opakowaniach. Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczona) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Informacje dotyczące rejestracji w systemie BDO pod linkiem:
https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/

Jakie sankcje karne grożą podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO, za działanie niezgodne z przepisami?

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru - kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym - kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna 5 000 zł - 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO - administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

KOGO NIE DOTYCZY

Zwolnienia wynikające wprost z ustawy o odpadach Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy niektórych kategorii wytwórców odpadów:

 • wytwórców odpadów komunalnych,
 • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów. Oprócz wytwórców odpadów ustawa o odpadach zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami.
 • odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej. Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.
 • Jeżeli ilości odpadów (patrz tabela poniżej), dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nie zostaną przekroczone, wytwórca odpadów nie podlega wpisowi do Rejestru-BDO. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu. Wytwórcy odpadów wymienionych w tym rozporządzeniu, nieprzekraczających podanych w nim ilości, nie prowadzą w ogóle ewidencji odpadów, nie podlegają zatem obowiązkowi uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO.
 • Odpady powstające w wyniku świadczenia usług. Za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw odpowiada podmiot, który świadczy usługę. Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji w Rejestrze-BDO i do prowadzenia ewidencji w BDO. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa o świadczenie usługi inaczej określa odpowiedzialność za wytworzone odpady.
 • Nieprofesjonalne zbieranie odpadów. Sklepy, szkoły, urzędy, które przyjmują odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe, jest nieprofesjonalnym zbierającym te odpady. Pojęcie nieprofesjonalnego zbierania precyzuje art. 45 ust. 1 pkt 1ustawy o odpadach, a warunki jakie musi spełniać ten podmiot - art. 45 ust. 2 tej ustawy.

Sprawozdawczość

Składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dotyczy wyłącznie wytwórców obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Jeżeli wytwórca w zakresie wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie ciąży na nim obowiązek składania rocznych sprawozdań. Częściowe zwolnienie z ewidencji odpadów (np. uproszczona ewidencja odpadów) nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań. Na prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, ciąży z kolei obowiązek składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten nie jest związany z obowiązkiem ewidencji odpadów, tylko z obowiązkiem pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Rodzaje odpadów i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Lp. Rodzaj odpadów Ilość odpadów
[kg/rok]
 1. Odpadowa masa roślinna bez ograniczeń
 2. Odchody zwierzęce bez ograniczeń
 3. Odpady kory i korka do 10 000
 4. Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 do 10 000
 5. Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 do 100
 6. Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 do 100
 7. Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 5
 8. Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 5
 9. Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 5
 10. Inne baterie i akumulatory 5
 11. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów do 5 000
 12. Gruz ceglany do 5 000
 13. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia do 5 000
 14. Drewno do 5 000
 15. Szkło do 5 000
 16. Tworzywa sztuczne do 5 000
 17. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 do 5 000
 18. Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 do 5 000
Czytany 1167 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 grudzień 2019 10:20

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top