poniedziałek, 21 listopad 2016 00:00

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

KGW stroikiSTOWARZYSZENIE KÓL GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK.
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,
87-200 Wąbrzeźno,
tel. 056 687 75 35,
Numer KRS - 0000316590,
NIP: 878-178-16-62,
REGON: 340525794

Bank Spółdzielczy w Chełmnie o/Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
nr. konta: 59 9486 0005 0030 8308 2000 0001

Władze Stowarzyszenia

Zarząd
1) Prezes: Józefa Wiśniewska,
2) Wiceprezesa: Danuta Ulaszewska,
3) Sekretarz: Dariusz Kuna,
4) Skarbnik: Małgorzata Laskowska,
5) Członek Zarządu: Barbara Kozłowska.

Komisja Rewizyjna
1) Przewodnicząca: Maria Zalewska,
2) Członek: Halina Golba,
3) Członek: Dorota Łączyńska-Słomińska,

Cele działalności
1) działanie na rzecz poprawy statusu społeczno-zawodowego kobiet wiejskich, w tym zasady równości szans,
2) inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin,
3) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
4) podnoszenie wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej kobiet,
5) propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet
6) Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele poprzez:
1) organizowanie festynów, zebrań, warsztatów, szkoleń, pokazów, degustacji, poczęstunków, konferencji i spotkań,
2) organizowanie uroczystości oraz uczestnictwo w imprezach dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,
3) poszukiwanie nowych źródeł finansowania,
4) organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych,
5) prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet wiejskich,
6) organizowanie kursów dla członkiń Stowarzyszenia oraz mieszkańców Gminy,
7) wydawanie folderów informacyjnych i innych publikacji z zakresu swojej działalności,
8) prowadzenie zajęć świetlicowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
9) podejmowanie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia wśród kobiet i pomocy materialnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
10) prowadzenie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego dla kobiet.


Aktualności

Realizacja projektu „KGW Jednoczy II” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Wąbrzeźno na zrealizowania zadania po nazwą „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno”.
Projekt polegał będzie na zorganizowaniu szeregu imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji mieszkańców z terenu gminy Wąbrzeźno. Na realizację zaplanowanego zadania składają się następujące działania:
1. Organizacja pokazów żywieniowych.
2. Szkolenia połączone z warsztatami.
3. Imprezy integracyjne i kulturalne.
4. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne.
5. Organizacja wystaw i konkursów.

Złożenie w dniu 13 marca 2013 roku do Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, na realizację operacji „Organizacja zajęć rękodzielniczych i kulinarnych na terenie Gminy Wąbrzeźno”, który na podstawie uchwały Rady programowej Fundacji z dnia 30 kwietnia 2013 roku został wybrany do finansowania. Przedsięwzięcie pod nazwą "Organizacja zajęć rękodzielniczych i kulinarnych na terenie Gminy Wąbrzeźno" ma się odbyć w okresie od 2014-05-01 do 2014-09-30. Warsztaty rękodzielnicze i kulinarne będą odbywały się w świetlicach wiejskich i innych lokalach, w 22 miejscowościach: Zieleniu, Pływaczewie, Czystochlebiu, Trzcianku, Przydwórzu, Jarantowicach, Sitnie, Nielubiu, Małych Radowiskach, Jaworzu, Myśliwiecu, Węgorzynie, Orzechowie, Orzechówku, Stanisławkach, Ryńsku, Wroniu, Łabędźu, Trzcianie, Ludowicach, Wałyczyku i Wałyczu. Uczestnicy projektu zapoznają się z rękodzielnictwem (wykonywanie witraży malowanych na szkle) oraz wezmą udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw). Nasza działalność przyczyni się do zacieśnienia więzi międzyludzkich a także pozwoli na nabycie i rozwijanie przez odbiorców dodatkowych umiejętności, które z upływem czasu mogą pozwolić na zdobywanie dodatkowego źródła dochodu na wsi. W ramach planowanych zajęć planujemy zorganizować:
- warsztaty rękodzielnicze dla 440 osób tj. po 20 osób w danej miejscowości,
- warsztaty kulinarne dla 440 osób tj. po 20 osób w danej miejscowości, przy czym w zajęciach będą mogły uczestniczyć osoby z terenu całej gminy niezależnie od płci, wieku oraz miejsca zamieszkania. Podjęte przez nas działania służyć będą integracji społecznej mieszkańców, rozwojowi relacji międzyludzkich oraz grup społecznych.

Nasza historia

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wąbrzeźno, jako grupy nieformalne podlegająca pod Kółka Rolnicze od wielu lat (działalność udokumentowana od 29 lat) prowadziły imprezy kulturalne i integracyjne. Od wielu lat, co roku są organizowane wyjazdy szkoleniowo integracyjne, szkolenia kulinarne, rękodzielnicze, informacyjne a także liczne imprezy np. z okazji Dnia matki, Dnia kobiet itp..
Szkolenia te były zarówno organizowane na terenie gminy jak i poza nią.
W roku 2008 założono Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 28 października 2008 roku. Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 13 listopada 2008 roku. Wybrano na nim 4-osobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes - Maria Imiałek; Skarbnik - Anastazja Witkowska; Sekretarz - Dorota Łączyńska-Słomińska, oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodnicząca – Daniela Paczkowska; Członek – Maria Zalewska; Członek – Małgorzata Laskowska. Kolejne zmiany w składzie Władz Stowarzyszenia nastąpiły w dniu 8 maja 2009 roku. Do Zarządu wybrano wówczas dwie nowe osoby: Sekretarza – Dariusza Kuna; Skarbnika – Małgorzatę Laskowską, natomiast do Komisji Rewizyjnej weszła jako Członek – Anastazja Witkowska. W dniu 17 maja 2013 roku po upływie kadencji władz Stowarzyszenia po raz kolejny miały miejsce wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

Nowy skład Zarządu:
Prezes - Józefa Wiśniewska;
Wiceprezes – Danuta Ulaszewska;
Skarbnik – Małgorzata Laskowska;
Sekretarz – Dariusz Kuna;
Członek Zarządu – Barbara Kozłowska,
oraz Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca – Maria Zalewska;
Członek – Dorota Łączyńska-Słomińska;
Członek – Halina Golba.

Dotychczasowe osiągnięcia

W roku 2009 nasze Stowarzyszenie dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie, w wysokości 6.072,00 zł zrealizowało zadanie pod nazwą „Organizacja imprez turystycznych, kulturalnych i integracyjnych, w tym również dla niepełnosprawnych”. W ramach realizacji projektu zorganizowano:

Spotkania integracyjne, w których uczestnicy zapoznali się z rękodzielnictwem (tj. warsztaty „Dekupasz”, wykonywanie stroików świątecznych na Boże Narodzenie) Ponadto uczestnicy projektu brali udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw), które odbyły się w następujących miejscowościach: Łabędź – pod nazwą „Zdrowe żywienie rodziny”, Trzciano – pod nazwą „Racjonalne żywienie rodziny”, Orzechówko. Mieszkańcy Gminy Wąbrzeźno byli uczestnikami takich szkoleń jak: „Działalność pozarolnicza – dodatkowe źródło dochodu na wsi”, „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Wspólne inicjatywy możliwością rozwoju obszarów wiejskich”, „Ogrody tematyczne w Dobrzycy” oraz wycieczce integracyjnej do Maruszy k/Grudziądza. Uczestnicy projektu zaprezentowali swoje umiejętności na spotkaniach zorganizowanych miedzy innymi: na Zamku w Golubiu Dobrzyniu na IX Przeglądzie Zespołów Ludowych , w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, Dworze Artusa w Toruniu – stoły wigilijne.

Imprezy integracyjne zorganizowane między innymi z okazji: dnia kobiet, dnia matki, Jubileuszu KGW w Myśliwcu, Wigilii oraz prezentacji zdobytych umiejętności w ramach zajęć kulinarnych odbywających się w następujących miejscowościach: Trzcianek – pod nazwą „Warzywa i owoce w żywieniu”, Jarantowice – pod nazwą „Racjonalne żywienie rodziny wiejskiej”, Pływaczewo – pod nazwą „Tradycyjne żywienie rodziny”, Myśliwiec – pod nazwą „Potrawy tradycyjne”.

W roku 2010 nasze Stowarzyszenie dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie, w wysokości 6.200,00 zł zrealizowało zadanie pod nazwą „Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych”. N realizację projektu składały się:
Wydarzenia kulturalne i integracyjne w ramach, których uczestnicy zapoznali się z rękodzielnictwem. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw), które odbyły się w następujących miejscowościach: Nielubiu, Małych Radowiskach, Węgorzynie, Stanisławkach, Wałyczyku, Jaworzu. Odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję brać czynny udział w takich szkoleniach jak: „Jarmark Wielkanocny” „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Targi Rolno-Ogrodnicze”. Ponadto uczestnicy projektu zaprezentowali swoje osiągnięcia na spotkaniach wyjazdowych. do Wyjazdy integracyjne i kulturalne były organizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią, tj.: Maruszy k/Grudziądza, do ogrodów tematycznych w Dobrzycy, do Ciechocinka, do Przysieka.
Imprezy integracyjne i kulturalne zostały zorganizowane między innymi z okazji: dnia kobiet, dnia matki, wigilii, otwarcia kilku świetlic wiejskich. Uczestnicy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na imprezach i wydarzeniach kulturalnych między innymi: wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych; konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”; pokazach wytworów wykonanych w ramach warsztatów z rękodzielnictwa, tj.: wykonywanie bombek styropianowych, wiązanek nagrobnych.

W roku 2011 nasza organizacja dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Wąbrzeźno, w wysokości 8.000,00 zł zrealizowało zadanie pod nazwą „Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych”. Dzięki otrzymanej dotacji Stowarzyszenie zrealizowało:

Organizację pokazów żywieniowych – w ramach, których uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw), które odbyły się w następujących miejscowościach: Ryńsku, Przydworzu, Wałyczu, Orzechówku, Zieleniu, Ludowicach, Trzcianie.

Szkolenia połączone z warsztatami – dzięki tym wydarzeniom kulturalnym beneficjenci projektu zapoznali się między innymi z:
• legalną sprzedażą produktów, czyli sprzedażą bezpośrednią oraz działalnością marginalną, lokalną i ograniczoną;
• Rękodzielnictwem – jako szansą dodatkowego źródła dochodu na wsi;
• wykonywaniem ozdób świątecznych i róż dekoracyjnych z filcu;
• wykorzystaniem kamienia jako elementu dekoracyjnego – biżuteria;
• formami dekoracji na styropianie – ozdoby wielkanocne;
• wystrojem wnętrz mieszkalnych – zastosowanie suszonych roślin i koronek w aranżacjach ściennych;
• wykonywaniem wieńców nagrobkowych;
• zasadami dobrej praktyki higienicznej i żywnościowej.

Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii.
Wyjazdy integracyjne i kulturalne – były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, Elbląga – rejs kanałem elbląskim, Mrągowa, Osady Karbówek w Elgiszewie, na zamek do Golubia Dobrzynia, Przysieka, Minikowa. Wycieczki miały charakter szkoleniowy (aktywizacja mieszkańców wsi jako liderów rozwoju lokalnego) oraz integracyjny. Uczestnicy projektu wielokrotnie mieli okazję brać czynny udział w takich szkoleniach wyjazdowych jak np: „Jarmark wielkanocny” „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmark adwentowy”, „Targi rolno-ogrodnicze”, itp..
Organizację wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych. Uczestnicy projektu wielokrotnie brali czynny udział między innymi w: wystawach stołów wielkanocnych i wigilijnych; dożynkach gminnych; konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo”; pokazach wytworów wykonanych w ramach warsztatów z rękodzielnictwa, „Jarmarku wielkanocny” , wystawie „Barwy lata, dary jesieni”, „Jarmarku adwentowy”, imprezie „Targi rolno-ogrodnicze”, itp..


W roku 2012 nasza organizacja dzięki otrzymanej dotacji z Gminy Wąbrzeźno, w wysokości 8.700,00 zł realizuje zadanie pod nazwą „Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych”. Dzięki otrzymanej dotacji na realizacje projektu „KGW Jednoczy” Stowarzyszenie wykonało:
1. Organizacja pokazów żywieniowych– w ramach, których uczestnicy wzięli udział w zajęciach kulinarnych złożonych z części teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólnego gotowania potraw).
2. Szkolenia połączone z warsztatami – dzięki tym wydarzeniom kulturalnym beneficjenci projektu zapoznali się między innymi z:
• malowaniem na szkle;
• Rękodzielnictwem – jako szansą dodatkowego źródła dochodu na wsi;
• wykonywaniem korali z wełny
• wykonywaniem róż dekoracyjnych z filcu.

3. Imprezy integracyjne i kulturalne – zorganizowane między innymi z okazji: Dnia Kobiet, Dnia Matki, Wigilii, Jubileuszy KGW, Otwarcia świetlicy wiejskich.
4. Wyjazdy szkoleniowe i integracyjne - były zorganizowane zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią tj.: do Maruszy k/Grudziądza, do Krynicy Morskiej, do Szymbarka, Osady Karbówek w Elgiszewie, do Ciechocinka, Przysieka, Minikowa.
5. Organizacja wystaw i konkursów – w ramach, których odbiorcy projektu wielokrotnie mieli okazję zaprezentować umiejętności zdobyte podczas zajęć z rękodzielnictwa czy też kulinarnych.

Dodatkowo należy zważyć, iż corocznie nasza organizacja bierze udział w pokazach organizowanych przez Urząd Marszałkowski i Ośrodek Doradztwa Rolniczego o tematyce wielkanocnej i wigilijnej. Zarówno nasze Stowarzyszenie jak również poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wąbrzeźno od roku 2009 wielokrotnie współpracowały z Fundacją „Lokalna Grupa Działania WIECZNO” oraz Stowarzyszeniem „Nasza Gmina”.

Czytany 918 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 listopad 2017 12:52

Adres_Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top